Ένα φάντασμα πάνω από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Γράφει ο Δημοσθένης Π. Δούκας

Εδώ και αρκετούς μήνες μια δυσώδης και σκοτεινή υπόθεση που έχει σημείο αναφοράς
και πηγή τον Δήμο Αλεξανδρούπολης κακοφορμίζει επικίνδυνα με πιθανές απρόβλεπτες
αρνητικές επιπτώσεις στον Δήμο αλλά και την κοινωνία που δέχεται τις συνέπειες αυτής
της εκκρεμότητας. Ο λόγος για την περίφημη πλέον <<ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ,ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/2016-6/2021>>, την οποία συνέταξε
η ΙΚΕ Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSI Greece, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021
και παραδόθηκε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης τους πρώτους μήνες του 2022.
Όπως είναι εύκολα αναγνωρίσιμο ο έλεγχος αφορά χρονικές περιόδους τόσο του πρώην
Δημάρχου Ε. Λαμπάκη όσο και του νυν Δημάρχου Ι. Ζαμπούκη. Αντικείμενο του ελέγχου
ήταν :
I.Η δειγματοληπτική επιβεβαίωση των δαπανών από τα εκδοθέντα φορολογικά
στοιχεία, επιβεβαίωση της ορθής λογιστικής καταχώρησής τους στα βιβλία και ύπαρξη
σχετικών εγκρίσεων και υλοποίησης διαγωνισμών, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δήμου και τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις
Ν. 4412/2016, για τις εξής κατηγορίες δαπανών: Προμήθεια ανταλλακτικών – Επισκευές
οχημάτων και μηχανημάτων έργων. για τις εξής κατηγορίες δαπανών: Προμήθεια
ανταλλακτικών, Επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια
λιπαντικών, Προμήθεια ελαστικών, Επισκευές ελαστικών, Προμήθεια – κατανάλωση
καυσίμων κίνησης, Προμήθεια – κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, Αναλώσιμα
συνεργείων (οξυγόνο, ασετιλίνη, ηλεκτρόδια κ.λπ.)
II. Διερεύνηση σημαντικών ποσοτικών αποκλίσεων μεταξύ των χρήσεων για τις
ανωτέρω δαπάνες.
III. Συσχέτιση των ανωτέρω δαπανών σε δειγματοληπτική βάση με τις αντίστοιχες
τιμές της αγοράς όπου είναι δυνατό.
IV. Διερεύνηση σε δειγματοληπτική βάση όσον αφορά την αναγκαιότητα των
ανωτέρω δαπανών, δηλαδή αν φέρουν πλήρη αιτιολόγηση, με σαφή αναφορά στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετούνται από την πραγματοποίηση τους
και στο χρόνο υλοποίησης τους.
V. Επιβεβαίωση οχημάτων τα οποία βρίσκονται σε πολυετή απόσυρση-αχρησία-
ακινησία και διερεύνηση των σχετικών φόρων-τελών τα οποία ο Δήμος έχει
καταβάλει γι’ αυτά (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες κλπ).>>
Από την ΣΥΝΟΨΗ των ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ που δημοσιεύουμε στο τέλος του άρθρου είναι
ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι η εταιρία επισημαίνει τεράστια προβλήματα
οικονομικής φύσης , δαπανών ,διαχείρισης και σωστής λειτουργίας του τμήματος
του Δήμου. Μέχρι σήμερα κατά παράδοξο και προκλητικό τρόπο η έκθεση όχι μόνο
δεν έχει έρθει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση, λήψη αποφάσεων για τον
καταλογισμό ευθυνών σε αιρετούς και μη η απαλλαγή από αυτές, αλλά αντίθετα ο
Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι λοιποί <άρχοντες> της
δημοτικής αρχής σφυρίζουν αδιάφορα η κατασκευάζουν δικαιολογίες για να πάει το
θέμα στις καλένδες.
Στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης κάποιοι θέτουν το θέμα αν σε όσα γίνονται στο
συγκεκριμένο θέμα μπορεί να εντοπισθεί παράβαση καθήκοντος που μπορεί να
οδηγήσει σε διοικητικές ποινές. Πολίτες αναρωτιούνται γιατί οι σπατάλες αυτές δεν
δόθηκαν σε έργα πρόνοιας και ανακούφισης ενδεών.
Να θυμίσουμε ότι την έκθεση της η εταιρία την απέστειλε στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κι όχι στην Δημοτική Αρχή, όπως φαίνεται από το διαβιβαστικό
έγγραφο που δημοσιεύουμε.
<<ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 31 Δεκεμβρίου 2021

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο Του Δήμου Αλεξανδρούπολης Λεωφόρος Δημοκρατίας 306,
68100 Αλεξανδρούπολη, Έβρος
Αξιότιμες(οι) Κυρίες / Κύριοι, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με
την από 08.10.2021 Αριθμό Πρωτοκόλλου 31626 σύμβαση ανάθεσης έργου του
«Δήμου Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «ΔΗΜΟΣ»), παραθέτουμε τα ευρήματα μας από
τις προσυμφωνημένες διαδικασίες της περιόδου 01 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου
2021 (εφεξής «Περίοδος»). Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. >>
Είναι ζωτικής και καίριας σημασίας η αναγκαιότητα ΑΜΕΣΑ και ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ να έρθει η έκθεση για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και
ν απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα και επισημάνσεις της ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.
<<Από τη διενέργεια των προσυμφωνημένων διαδικασιών μας για την περίοδο από
01.01.2016 έως 30.06.2021 παραθέτουμε προς τη Διοίκηση του Δήμου τα
σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας μας και τις προτεινόμενες ενέργειές της. 1.
Παρατηρήθηκε αύξηση περίπου άνω του 70% από τον μέσο όρο των συνολικών
εξεταζόμενων δαπανών της εργασίας μας, κατά τη χρήση 2019. Η αύξηση όπου είναι
εφικτό αιτιολογείται στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών της εργασίας μας.

 1. Το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της κατανάλωσης καυσίμων των
  οχημάτων, των ωρών λειτουργίας για τα μηχανήματα έργου και τα αγροτικά μηχανήματα
  καθώς και των διανυθέντων χιλιομέτρων για τα λοιπά οχήματα χρήζει σημαντικών
  βελτιώσεων. Παρατηρήθηκαν, σημαντικές αποκλίσεις που αποτελούν ένδειξη μη ορθής
  εποπτείας της κατανάλωσης αυτών των καυσίμων. Πρέπει να υφίσταται ένα σύστημα που
  να εφαρμόζει σχετικές δικλίδες ασφαλείας σε περιπτώσεις όπου τα οχήματα
  καταναλώνουν καύσιμα περισσότερο από το αναγκαίο.
 2. Για την περίοδο αναφοράς της εργασίας μας, ο Δήμος σύναψε συνολικά τρεις
  συμβάσεις προμήθειας λιπαντικών συνολικής αξίας € 182.051,53, για τις οποίες
  τιμολογήθηκαν ποσά συνολικής αξίας € 100.215,12. Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις
  αξίες των τριών συμβάσεων ανά περίοδο (2016-2017, 2018-2019, 2020-2021) σχετικά με
  τις ποσότητες ανά 30 είδος να είναι υπέρογκα αυξημένες. Διαπιστώθηκε όμως ότι δεν
  τιμολογήθηκε το σύνολο της αξίας των συμβάσεων για τις δύο τελευταίες περιόδους
  2018-2019 και 2020-2021 (με την επιφύλαξη του δευτέρου εξαμήνου του 2021 όπου είναι
  εκτός αντικειμένου της παρούσας εργασίας).
 3. Δεν κατέστη εφικτή η φυσική απογραφή του πετρελαίου θέρμανσης καθώς οι
  δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης στο κτήριο του Δήμου είναι παλιές και δε διαθέτουν
  αξιόπιστο σύστημα μέτρησης της ποσότητας καθώς επίσης και, δεν τηρείται
  μηχανογραφημένα η ποσότητα ώστε να επαληθεύεται με τη φυσική απογραφή. Επίσης,
  δεν κατέστη εφικτή η διενέργεια φυσικής απογραφής των ανταλλακτικών και λοιπών
  υλικών του συνεργείου διότι δεν υφίσταται ορθή τήρηση του συστήματος της
  μηχανογραφημένης αποθήκης. Προτείνουμε, σε ημερήσια βάση να καταχωρούνται οι
  εισαγωγές και οι εξαγωγές των εκάστοτε υλικών και καυσίμων καθώς και να γίνονται σε
  τακτά χρονικά διαστήματα αιφνιδιαστικές δειγματοληπτικές απογραφές αυτών. Οι
  αιφνιδιαστικές ενδιάμεσες απογραφές / καταμετρήσεις, πέραν των πλεονεκτημάτων του
  έγκαιρου εντοπισμού διαφορών, αδυναμιών στις διαδικασίες καταγραφής, διαχείρισης ή
  φύλαξης των αποθεμάτων, οδηγούν και στην εγκαθίδρυση και καθιέρωση μιας
  «κουλτούρας» οργάνωσης και ελέγχου στο προσωπικό του Δήμου, η οποία με τη σειρά
  της αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο αποτροπής και πρόληψης.
 4. Εντοπίστηκε στη δειγματοληψία μας προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα των οποίων
  η κατάσταση είναι προς αξιολόγηση, δηλαδή βρίσκονται είτε σε αχρησία είτε σε
  προσωρινή ακινησία. Τα συνολικά ποσά που έχουν δαπανηθεί για τα οχήματα του δείγματος μας ανέρχονται σε € 21.473,82. Πρέπει να διερευνηθεί γιατί τα εν λόγω οχήματα δεν έχουν καταστεί λειτουργικά.
 5. Σε 25 περιπτώσεις επί του δείγματος μας εντοπίστηκαν οχήματα που ο τύπος ελαστικών που αγοράστηκε βάσει των τιμολογίων που εξετάσαμε, συνολικής αξίας €53.960,46, διαφέρει από τον τύπο ελαστικών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών ανά όχημα, όπως παρουσιάζονται στην κατηγορία δαπάνης (προμήθεια ελαστικών).
 1. Από το δείγμα των 12 οχημάτων για τα οποία πραγματοποιήσαμε φυσική απογραφή στο
  χώρο στάθμευσης παρατηρήσαμε ότι για 6 εξ αυτών ο τύπος ελαστικών που αγοράστηκε
  βάσει των τελευταίων τιμολογίων που επισκοπήσαμε, συνολικής αξίας € 19.314,36,
  διαφέρει από τον τύπο των ελαστικών που έφεραν τα οχήματα κατά το χρόνο της φυσικής
  απογραφής τους, όπως παρουσιάζονται στην κατηγορία δαπάνης (προμήθεια ελαστικών).
 2. Από τη δειγματοληψία μας εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις στην τιμή αγοράς
  των ελαστικών ανά όχημα (όπως αναλύονται στην κατηγορία δαπάνης προμήθεια
  ελαστικών). Επίσης, παρατηρήθηκαν αγορές ελαστικών που πιθανόν να μην ήταν
  αναγκαίες. Λαμβανομένου υπόψη και των παραγράφων 6 & 7 της σύνοψης μας τα
  ευρήματα που εντοπίστηκαν αποτελούν ενδείξεις μη ορθής εποπτείας της κατηγορίας
  προμήθειας ελαστικών. Ο Δήμος πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες σχετικές με την
  καθιέρωση ενός καθεστώτος ελαχίστου αποθέματος. Συγκεκριμένα, πρέπει να εφαρμόσει
  μια πολιτική διαχείρισης αποθεμάτων που θα υλοποιεί μία σειρά κανόνων, με βάση τους
  οποίους θα αποφασίζεται πότε και με ποια ποσότητα πρέπει να αναπληρωθεί το απόθεμα.
  Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πολιτική διαχείρισης είναι η πολιτική (S1,S2). Με βάση την
  πολιτική αυτή, όταν το επίπεδο του αποθέματος βρίσκεται στο S1, τότε γίνεται
  αναπλήρωση μέχρις ότου το επίπεδο του αποθέματος φτάσει στο S2. Επομένως, η
  ποσότητα που αναπληρώνεται, είναι ίση με S2- S1.
 3. Σε σύνολο 82 οχημάτων για τα οποία εξετάσαμε την πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το
  σύνολο της περιόδου αναφοράς, εντοπίσαμε 25 οχήματα, που είτε έχουν τεθεί σε πλήρη
  αχρησία είτε σε προσωρινή ακινησία, είτε δεν εμπεριέχονται στη λίστα οχημάτων, για τα
  οποία ο Δήμος πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας ή σε ορισμένα πληρώνει τέλη κυκλοφορίας έως
  και σήμερα. Η συνολική δαπάνη τελών κυκλοφορίας για τα ανωτέρω ανέρχεται σε €
  20.415,15. Προτείνουμε, να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα οχήματα και να εξετασθεί η
  πιθανότητα επαναλειτουργίας τους. Ο Δήμος πρέπει να παύσει να πληρώνει τέλη
  κυκλοφορίας για όσα οχήματα είναι ακατάλληλα.
 4. Σύμφωνα με τις επιστολές της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και της Διεύθυνσης Μεταφορών
  & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προς το Δήμο αναφέρεται πλήθος
  οχημάτων για τα οποία εκκρεμούν οφειλές τελών κυκλοφορίας που αφορούν παλαιότερες
  χρήσεις και αναφέρονται εκκρεμότητες δεκάδων οχημάτων του Δήμου που αφορούν την
  προσκόμιση εγγράφων για την τακτοποίηση τους. Οι βεβαιωμένες οφειλές των τελών
  κυκλοφορίας παλαιότερων ετών είναι ύψους € 86.835,72. Ο Δήμος πρέπει να προβεί σε
  άμεσες ενέργειες απογραφής, διευθέτησής των εκκρεμών οφειλών των τελών κυκλοφορίας
  και τακτοποίησης των αναφερόμενων οχημάτων των επιστολών.
 5. Εντοπίστηκαν αδυναμίες στην εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής
  Υπηρεσίας του Δήμου για τις αρμοδιότητες του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης
  Οχημάτων, οι οποίες αναλύονται στη συγκεκριμένη παράγραφο της εργασίας μας >>

Μπορεί επίσης να σας αρέσει